English
 
คำเตือน
1. กองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บลจ. กรุงศรี” หรือ “บริษัท”) ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มิได้เป็นกองทุนที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือมีผู้ ประกันเงินลงทุน โดยมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือผลการดำเนินงานของกองทุนดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละช่วงเวลาตามปัจจัย ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่อาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือผลการดำเนินงานของกองทุนดังกล่าวอาจแตกต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือผลการดำเนินงานของกองทุน หลักในต่างประเทศได้ โดยปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อเงินลงทุน ดังนี้

ความเสี่ยงหลักของกองทุนหลัก
   • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของหลักทรัพย์และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นที่ลงทุน

ตัวอย่างความเสี่ยงหลักของกองทุนดังกล่าวที่บริหารโดยบลจ. กรุงศรี
   1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน
   2. ความเสี่ยงที่ราคา ETF ในตลาดหลักทรัพย์ของกองทุนต่างประเทศอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศ (NAV/unit)
   3. ความเสี่ยงจากสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน
   4. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
   5. ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
   6. ความเสี่ยงทางด้านเครดิตของคู่สัญญา(Counterparty Risk)
   7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ รวมถึงความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศหรือตราสารของตลาดที่เกิดใหม่

2. กองทุนรวมภายใต้การจัดการของบลจ. กรุงศรี ที่เป็นกองทุนประเภทกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง (Accredited Investor Fund) อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

3. ท่านสามารถทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
   - บริษัทฯจะยึดเวลาของการทำรายการทางอินเตอร์เน็ตตามเวลาของระบบที่ใช้ในบริษัทฯ
   - รายการจะถูกดำเนินการวันที่ทำรายการหรือในวันทำการถัดไปแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตาม “ตารางกำหนดเวลาการทำ รายการผ่านระบบ @CCESS ให้มีผลในวันที่ทำรายการ” ด้านล่าง
   - หากบริษัทฯไม่สามารถหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิตตามที่ท่านระบุไว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิก รายการซื้อหน่วยลงทุนนั้นๆ
   - รายการที่ทำหรือมีผลในวันหยุดทำการ หรือวันหยุดทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวอาทิ วันปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหน่วยลงทุน รายการดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เพื่อดำเนินการในวันทำการถัดไป
   - กรณีทำธุรกรรมการซื้อกองทุน RMF สามารถทำได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่สรรพากรกำหนด
   - กรณีทำธุรกรรมการซื้อกองทุน SSF สามารถทำได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่สรรพากรกำหนด
   - สำหรับรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรุณาศึกษา "ตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้ การจัดการของบลจ.กรุงศรี จำกัด" เพื่อทราบวันที่และวิธีการคำนวนราคาสำหรับกองทุนปลายทาง

4. ท่านสามารถทำรายการขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วย หรือ บาทได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
   - หากมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือภายหลังจากการทำรายการน้อยกว่ามูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของกองทุนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการทำการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด
   - หากมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในวันที่ทำรายการ มีน้อยกว่ามูลค่าที่ต้องการทำรายการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการทำรายการเป็น จำนวนหน่วยทั้งหมด
   - จำนวนหน่วยคงเหลือที่ปรากฏภายหลังจากที่มีการทำรายการ เป็นเพียงการคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด เพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลขดังกล่าวอาจคลาดเคลื่อนจากจำนวนหน่วยคงเหลือที่แท้จริงที่คำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวัน

5. ท่านสามารถทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบประจำได้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
   - ถ้าวันทำรายการตรงกับวันหยุดทำการ บริษัทฯจะดำเนินการทำรายการให้ท่านในวันทำการถัดไป
   - หากบริษัทฯไม่สามารถหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิตตามที่ท่านระบุไว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิก รายการซื้อหน่วยลงทุนสำหรับรอบการทำรายการนั้นๆ
   - หากวันที่กำหนดให้ทำรายการเป็นวันหยุดทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวอาทิ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน หน่วยลงทุน บริษัทฯจะดำเนินการทำรายการนั้นๆในวันทำการถัดไป
   - หากบริษัทฯไม่สามารถทำการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบประจำได้เป็นเวลา 3 งวดติดต่อกัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะ ยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำของท่าน
   - การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้มีผลในวันที่ทำรายการ จะต้องทำรายการภายในเวลาทำการของกองทุนนั้น ๆ (กรุณาศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนฯ) หากมีการแก้ไขภายหลังจากเวลาที่กำหนด จะถือเป็นการแก้ไขสำหรับการทำรายการในวันทำการถัดไป

6. หากการทำรายการไม่สมบูรณ์หรือมีระบบขัดข้องจนอาจทำให้ข้อมูลที่ท่านทำรายการไม่ครบถ้วน และบริษัทไม่สามารถทำรายการได้ บริษัทจะทำการยกเลิกรายการ และขออภัยท่านในความไม่สะดวก

การให้คำรับรองการทำรายการ
   ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการดังนี้
   • ข้าพเจ้าได้ศึกษาหนังสือชี้ชวน ความเสี่ยง ผลตอบแทน ข้อมูลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน และคำเตือนทั้งหมดแล้ว ในกรณีการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการออม ข้าพเจ้าได้รับคู่มือการลงทุนแล้ว และตกลงทำรายการ โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งนี้ ไม่ว่าใน กรณีใดๆ เว้นแต่เป็นข้อกำหนดสิทธิของผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ลงทุน ข้าพเจ้ายอมรับและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนทุกประการ
   • ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และที่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นชอบโดยกฎหมายและลงนามโดย ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
   • ข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อเห็นว่า การลงทุน ในกองทุนรวมนั้นๆ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
   • หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทฯจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอน การจำนำ หรือการนำไปเป็นประกันหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
   • สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF), กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) นั้น ในกรณีที่กองทุน LTF/RMF/SSF ที่ลงทุนอยู่มีมูลค่าหรือ จำนวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุน บริษัทจะพิจารณาโอนย้ายหน่วยลงทุนไปยังกองทุนประเภทเดียวกันที่มีระดับความความเสี่ยง ต่ำสุดหรือตามที่โครงการกำหนด โดยผู้ลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย
   • ข้าพเจ้ารับทราบว่าการซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และรายการซื้อหน่วยลงทุนนี้จะถือว่าสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตนี้
   • หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ ไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยหรือผู้มีเงินลงทุนสูง เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศ และข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจสาระสำคัญของกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนทั้งหมดแล้ว โดยข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดจากการลงทุนนี้
   • ข้าพเจ้ารับทราบว่ากรณีข้าพเจ้าเปิดบัญชีหน่วยลงทุนกองทุนรวมกับผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มีการระบุบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ เงินปันผลเป็นบัญชีที่มีลักษณะเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ กระเป๋าเงินออนไลน์ (E-wallet) บริษัทสงวนสิทธิในการโอนเงินค่าขายคืน และ/หรือ เงินปันผลของข้าพเจ้าไปยังบัญชีของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือตัวแทนของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยตรง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเงินปันผลจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือตัวแทนของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายที่เกี่ยวข้องกำหนด
   • ข้าพเจ้ายินยอมและยอมรับเงื่อนไขของการทำรายการผ่านระบบ @ccess Online ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
   • ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th
   • หากข้าพเจ้าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากของข้าพเจ้าเองแก่บริษัท: (ก) ข้าพเจ้ารับรองที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ข้าพเจ้าให้แก่บริษัท และแจ้งให้บริษัททราบถึงความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ (หากมี) (ข) ข้าพเจ้าได้รับความยินยอมหรือรับรองว่าข้าพเจ้าสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ (ค) ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าได้แจ้งประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของบริษัทที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลอื่นดังกล่าวแล้ว และ (ง) ข้าพเจ้ารับรองว่าบริษัทสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของบริษัทซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับกองทุนภายใต้การจัดการของบลจ. กรุงศรี ผู้สนใจลงทุนควรใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น และควรศึกษา ข้อมูล คู่มือภาษี รวมถึงรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนอย่างรอบคอบ เมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน

ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบการติดต่อสื่อสารของบริษัทหรือของผู้ใช้บริการ หรือของผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) หรือของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ระบบไฟฟ้า ระบบการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ @ccess Online Service ชำรุดขัดข้อง อยู่ระหว่างการซ่อมแซม หรือปิดระบบชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษา เป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้ @ccess Online Service ได้ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องให้บริษัท รับผิดชอบแต่ประการใด

ทั้งนี้ การทำรายการทางระบบ Internet นี้อาจไม่ได้รับการทำรายการหากมีความขัดข้องทางเทคนิคตามวรรคก่อนเกิดขึ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
กำหนดเวลาการทำรายการผ่านระบบ @ccess ให้มีผลในวันที่ทำรายการ
  - ซื้อหน่วยลงทุน ภายใน 12:00 หรือ 13:00 หรือ 15:30 น.
  - ขายหน่วยลงทุน* ภายใน 12:00 หรือ 13:00 หรือ 14:30 หรือ 15:30 น.
  - สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน* ภายใน 12:00 หรือ 13:00 หรือ 14:30 หรือ 15:30 น.
  - ยกเลิก/แก้ไขคำสั่ง* ภายใน 12:00 หรือ 13:00 หรือ 14:30 หรือ 15:30 น.
  *กรุณาศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฯ  
ทั้งนี้ การทำรายการเกินกำหนดเวลาดังกล่าว และการทำรายการในวันหยุด จะเป็นรายการที่มีผลในวันทำการถัดไป

Ayfaccess Manual guide     Ayfaccess Manual guide     Ayfaccess Manual guide     Prospectus guide     RMF Investment manual     SSF Investment manual
ข้าพเจ้าได้ศึกษาหนังสือชี้ชวน ความเสี่ยง ผลตอบแทน ข้อมูลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน และคำเตือนทั้งหมดแล้ว
ในกรณีที่ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม ข้าพเจ้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุุนของกองทุนแล้ว

หากท่านต้องการใช้บริการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กรุณาคลิก ยกเลิก แล้วเลือกเมนู เข้าสู่ระบบ EM@ccess Online(PVD)
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
  โทร: +66(0) 2657-5757  
  แฟกซ์: +66(0) 2657-5777 อีเมล์: krungsriasset.clientservice@krungsri.com
 คำเตือน