English
 
คำเตือน
สำหรับรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรุณาศึกษา "ตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้ การจัดการของบลจ.กรุงศรี จำกัด" เพื่อทราบวันที่และวิธีการคำนวนราคาสำหรับกองทุนปลายทาง

1. กองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บลจ. กรุงศรี จำกัด ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มิได้เป็นกองทุนที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือมีผู้ ประกันเงินลงทุน โดยมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือผลการดำเนินงานของกองทุนดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละช่วงเวลาตามปัจจัย ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่อาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือผลการดำเนินงานของกองทุนดังกล่าวอาจแตกต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือผลการดำเนินงานของกองทุน หลักในต่างประเทศได้ โดยปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อเงินลงทุน ดังนี้

ความเสี่ยงหลักของกองทุนหลัก
   ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของหลักทรัพย์และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นที่ลงทุน

ความเสี่ยงหลักของกองทุนดังกล่าวที่บริหารโดยบลจ.กรุงศรี
   1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน
   2. ความเสี่ยงที่ราคา ETF ในตลาดหลักทรัพย์ของกองทุนต่างประเทศอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศ (NAV/unit)
   3. ความเสี่ยงจากสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน
   4. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
   5. ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
   6. ความเสี่ยงทางด้านเครดิตของคู่สัญญา (Counterparty Risk)
   7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ รวมถึงความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศหรือตราสารของตลาดที่เกิดใหม่

2. กองทุนรวมภายใต้การจัดการของบลจ. กรุงศรี ที่เป็นกองทุนประเภทกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง (Accredited Investor Fund) อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

3. ท่านสามารถทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
   - บริษัทฯจะยึดเวลาของการทำรายการทางอินเตอร์เน็ตตามเวลาของระบบที่ใช้ในบริษัทฯ
   - รายการจะถูกดำเนินการวันที่ทำรายการหรือในวันทำการถัดไปแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตาม “ตารางกำหนดเวลาการทำ รายการผ่านระบบ @CCESS ให้มีผลในวันที่ทำรายการ” ด้านล่าง
   - หากบริษัทฯไม่สามารถหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิตตามที่ท่านระบุไว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิก รายการซื้อหน่วยลงทุนนั้นๆ
   - รายการที่ทำหรือมีผลในวันหยุดทำการ หรือวันหยุดทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวอาทิ วันปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหน่วยลงทุน รายการดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เพื่อดำเนินการในวันทำการถัดไป
   - กรณีทำรายการซื้อกองทุนผ่านบัตรเครดิต(เฉพาะกองทุนที่ร่วมรายการ) สำหรับ RMF ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี SSF ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี และ SSFX ไม่เกิน 200,000 บาท (เฉพาะ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. หรือ เป็นไปตามเงื่อนไขที่สรรพากรกำหนด)

4. ท่านสามารถทำรายการขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วย หรือ บาทได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
   - หากมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือภายหลังจากการทำรายการน้อยกว่ามูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของกองทุนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการทำการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด
   - หากมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในวันที่ทำรายการ มีน้อยกว่ามูลค่าที่ต้องการทำรายการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการทำรายการเป็น จำนวนหน่วยทั้งหมด
   - จำนวนหน่วยคงเหลือที่ปรากฏภายหลังจากที่มีการทำรายการ เป็นเพียงการคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด เพื่อใช้ในการอ้างอิง เท่านั้น ตัวเลขดังกล่าวอาจคลาดเคลื่อนจากจำนวนหน่วยคงเหลือที่แท้จริงที่คำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวัน
   - กรณีทำรายการโดยเลือกคำสั่ง ทำรายการทั้งหมด การจัดสรรหน่วยเพื่อทำรายการจะรวมถึงหน่วยลงทุนที่อยู่ในระบบทั้งหมด ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้า (วันที่ T-1) ซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนหน่วยคงเหลือที่แสดงในระบบ

5. ท่านสามารถทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบประจำได้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
   - ถ้าวันทำรายการตรงกับวันหยุดทำการ บริษัทฯจะดำเนินการทำรายการให้ท่านในวันทำการถัดไป
   - หากบริษัทฯไม่สามารถหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิตตามที่ท่านระบุไว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิก รายการซื้อหน่วยลงทุนสำหรับรอบการทำรายการนั้นๆ
   - หากวันที่กำหนดให้ทำรายการเป็นวันหยุดทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวอาทิ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน หน่วยลงทุน บริษัทฯจะดำเนินการทำรายการนั้นๆในวันทำการถัดไป
   - หากบริษัทฯไม่สามารถทำการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบประจำได้เป็นเวลา 3 งวดติดต่อกัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะ ยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำของท่าน
   - การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้มีผลในวันที่ทำรายการ จะต้องทำรายการภายในเวลาทำการของกองทุนนั้น ๆ (กรุณาศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนฯ) หากมีการแก้ไขภายหลังจากเวลาที่กำหนด จะถือเป็นการแก้ไขสำหรับการทำรายการในวันทำการถัด ไป

ข้อมูลที่ปรากฏใน เว็บไซต์ นี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับกองทุน กรุงศรีไทยแลนด์ ผู้สนใจลงทุนควรใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น และควรศึกษา ข้อมูล คู่มือภาษี รวมถึงรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนอย่างรอบคอบ เมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลง ทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน

การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อเห็นว่า การลงทุน ในกองทุนรวมนั้นๆ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลง ทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

การทำรายการทางระบบ Internet นี้อาจไม่ได้รับการทำรายการหากมีความขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้น

บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆใน เว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
กำหนดเวลาการทำรายการผ่านระบบ @ccess ให้มีผลในวันที่ทำรายการ
  - ซื้อหน่วยลงทุน ภายใน 12:00 หรือ 13:00 หรือ 15:30 น.
  - ขายหน่วยลงทุน* ภายใน 12:00 หรือ 13:00 หรือ 14:30 หรือ 15:30 น.
  - สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน* ภายใน 12:00 หรือ 13:00 หรือ 14:30 หรือ 15:30 น.
  - ยกเลิก/แก้ไขคำสั่ง* ภายใน 12:00 หรือ 13:00 หรือ 14:30 หรือ 15:30 น.
  *กรุณาศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฯ  
ทั้งนี้ การทำรายการเกินกำหนดเวลาดังกล่าว และการทำรายการในวันหยุด จะเป็นรายการที่มีผลในวันทำการถัดไป

Ayfaccess Manual guide     Ayfaccess Manual guide     Ayfaccess Manual guide     Prospectus guide     RMF Investment manual     SSF Investment manual
ข้าพเจ้าได้ศึกษาหนังสือชี้ชวน ความเสี่ยง ผลตอบแทน ข้อมูลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน และคำเตือนทั้งหมดแล้ว
ในกรณีที่ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม ข้าพเจ้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุุนของกองทุนแล้ว

หากท่านต้องการใช้บริการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กรุณาคลิก ยกเลิก แล้วเลือกเมนู เข้าสู่ระบบ EM@ccess Online(PVD)
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
  โทร: +66(0) 2657-5757  
  แฟกซ์: +66(0) 2657-5777 อีเมล์: krungsriasset.clientservice@krungsri.com
 คำเตือน