English
 
 
 
คำเตือน
1. กองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บลจ. กรุงศรี” หรือ “บริษัท”) ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มิได้เป็นกองทุนที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือมีผู้ ประกันเงินลงทุน โดยมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือผลการดำเนินงานของกองทุนดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละช่วงเวลาตามปัจจัย ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่อาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือผลการดำเนินงานของกองทุนดังกล่าวอาจแตกต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือผลการดำเนินงานของกองทุน หลักในต่างประเทศได้ โดยปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อเงินลงทุน ดังนี้

ความเสี่ยงหลักของกองทุนหลัก
   • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของหลักทรัพย์และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นที่ลงทุน

ตัวอย่างความเสี่ยงหลักของกองทุนดังกล่าวที่บริหารโดยบลจ. กรุงศรี
   1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน
   2. ความเสี่ยงที่ราคา ETF ในตลาดหลักทรัพย์ของกองทุนต่างประเทศอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศ (NAV/unit)
   3. ความเสี่ยงจากสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน
   4. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
   5. ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
   6. ความเสี่ยงทางด้านเครดิตของคู่สัญญา(Counterparty Risk)
   7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ รวมถึงความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศหรือตราสารของตลาดที่เกิดใหม่

2. กองทุนรวมภายใต้การจัดการของบลจ. กรุงศรี ที่เป็นกองทุนประเภทกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง (Accredited Investor Fund) อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

3. ท่านสามารถทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
   - บริษัทฯจะยึดเวลาของการทำรายการทางอินเตอร์เน็ตตามเวลาของระบบที่ใช้ในบริษัทฯ
   - รายการจะถูกดำเนินการวันที่ทำรายการหรือในวันทำการถัดไปแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตาม “ตารางกำหนดเวลาการทำ รายการผ่านระบบ @CCESS ให้มีผลในวันที่ทำรายการ” ด้านล่าง
   - หากบริษัทฯไม่สามารถหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิตตามที่ท่านระบุไว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิก รายการซื้อหน่วยลงทุนนั้นๆ
   - รายการที่ทำหรือมีผลในวันหยุดทำการ หรือวันหยุดทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวอาทิ วันปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหน่วยลงทุน รายการดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เพื่อดำเนินการในวันทำการถัดไป
   - กรณีทำธุรกรรมการซื้อกองทุน RMF สามารถทำได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่สรรพากรกำหนด
   - กรณีทำธุรกรรมการซื้อกองทุน SSF สามารถทำได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่สรรพากรกำหนด
   - กรณีทำธุรกรรมการซื้อกองทุน Thai ESG สามารถทำได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่สรรพากรกำหนด
   - สำหรับรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรุณาศึกษา "ตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้ การจัดการของบลจ.กรุงศรี จำกัด" เพื่อทราบวันที่และวิธีการคำนวนราคาสำหรับกองทุนปลายทาง

4. ท่านสามารถทำรายการขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วย หรือ บาทได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
   - หากมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือภายหลังจากการทำรายการน้อยกว่ามูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของกองทุนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการทำการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด
   - หากมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในวันที่ทำรายการ มีน้อยกว่ามูลค่าที่ต้องการทำรายการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการทำรายการเป็น จำนวนหน่วยทั้งหมด
   - จำนวนหน่วยคงเหลือที่ปรากฏภายหลังจากที่มีการทำรายการ เป็นเพียงการคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนล่าสุด เพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลขดังกล่าวอาจคลาดเคลื่อนจากจำนวนหน่วยคงเหลือที่แท้จริงที่คำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวัน

5. ท่านสามารถทำรายการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบประจำได้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
   - ถ้าวันทำรายการตรงกับวันหยุดทำการ บริษัทฯจะดำเนินการทำรายการให้ท่านในวันทำการถัดไป
   - หากบริษัทฯไม่สามารถหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิตตามที่ท่านระบุไว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิก รายการซื้อหน่วยลงทุนสำหรับรอบการทำรายการนั้นๆ
   - หากวันที่กำหนดให้ทำรายการเป็นวันหยุดทำการซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวอาทิ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน หน่วยลงทุน บริษัทฯจะดำเนินการทำรายการนั้นๆในวันทำการถัดไป
   - หากบริษัทฯไม่สามารถทำการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบประจำได้เป็นเวลา 3 งวดติดต่อกัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกแผนการลงทุนแบบประจำของท่าน
   - การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้มีผลในวันที่ทำรายการ จะต้องทำรายการภายในเวลาทำการของกองทุนนั้น ๆ (กรุณาศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนฯ) หากมีการแก้ไขภายหลังจากเวลาที่กำหนด จะถือเป็นการแก้ไขสำหรับการทำรายการในวันทำการถัดไป

6. หากการทำรายการไม่สมบูรณ์หรือมีระบบขัดข้องจนอาจทำให้ข้อมูลที่ท่านทำรายการไม่ครบถ้วน และบริษัทไม่สามารถทำรายการได้ บริษัทจะทำการยกเลิกรายการ และขออภัยท่านในความไม่สะดวก

การให้คำรับรองการทำรายการ
   ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการดังนี้
   • ข้าพเจ้าได้ศึกษาหนังสือชี้ชวน ความเสี่ยง ผลตอบแทน ข้อมูลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน และคำเตือนทั้งหมดแล้ว ในกรณีการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุนรวมเพื่อการออม และ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน ข้าพเจ้าได้รับคู่มือการลงทุนแล้ว และตกลงทำรายการ โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งนี้ ไม่ว่าใน กรณีใดๆ เว้นแต่เป็นข้อกำหนดสิทธิของผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ลงทุน ข้าพเจ้ายอมรับและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนทุกประการ
   • ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และที่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นชอบโดยกฎหมายและลงนามโดย ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
   • ข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อเห็นว่า การลงทุน ในกองทุนรวมนั้นๆ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
   • หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทฯจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอน การจำนำ หรือการนำไปเป็นประกันหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
   • สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF), กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) นั้น ในกรณีที่กองทุน LTF/RMF/SSF/Thai ESG ที่ลงทุนอยู่มีมูลค่าหรือ จำนวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุน บริษัทจะพิจารณาโอนย้ายหน่วยลงทุนไปยังกองทุนประเภทเดียวกันที่มีระดับความความเสี่ยง ต่ำสุดหรือตามที่โครงการกำหนด โดยผู้ลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย
   • ข้าพเจ้ารับทราบว่าการซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และรายการซื้อหน่วยลงทุนนี้จะถือว่าสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตนี้
   • หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ ไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยหรือผู้มีเงินลงทุนสูง เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศ และข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจสาระสำคัญของกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนทั้งหมดแล้ว โดยข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดจากการลงทุนนี้
   • ข้าพเจ้ารับทราบว่ากรณีข้าพเจ้าเปิดบัญชีหน่วยลงทุนกองทุนรวมกับผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มีการระบุบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ เงินปันผลเป็นบัญชีที่มีลักษณะเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ กระเป๋าเงินออนไลน์ (E-wallet) บริษัทสงวนสิทธิในการโอนเงินค่าขายคืน และ/หรือ เงินปันผลของข้าพเจ้าไปยังบัญชีของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือตัวแทนของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยตรง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเงินปันผลจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือตัวแทนของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายที่เกี่ยวข้องกำหนด
   • ข้าพเจ้ายินยอมและยอมรับเงื่อนไขของการทำรายการผ่านระบบ @ccess Online ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
   • ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th
   • หากข้าพเจ้าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากของข้าพเจ้าเองแก่บริษัท: (ก) ข้าพเจ้ารับรองที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ข้าพเจ้าให้แก่บริษัท และแจ้งให้บริษัททราบถึงความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ (หากมี) (ข) ข้าพเจ้าได้รับความยินยอมหรือรับรองว่าข้าพเจ้าสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ (ค) ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าได้แจ้งประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของบริษัทที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลอื่นดังกล่าวแล้ว และ (ง) ข้าพเจ้ารับรองว่าบริษัทสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของบริษัทซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับกองทุนภายใต้การจัดการของบลจ. กรุงศรี ผู้สนใจลงทุนควรใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น และควรศึกษา ข้อมูล คู่มือภาษี รวมถึงรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนอย่างรอบคอบ เมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน

ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบการติดต่อสื่อสารของบริษัทหรือของผู้ใช้บริการ หรือของผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) หรือของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ระบบไฟฟ้า ระบบการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ @ccess Online Service ชำรุดขัดข้อง อยู่ระหว่างการซ่อมแซม หรือปิดระบบชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษา เป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้ @ccess Online Service ได้ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องให้บริษัท รับผิดชอบแต่ประการใด

ทั้งนี้ การทำรายการทางระบบ Internet นี้อาจไม่ได้รับการทำรายการหากมีความขัดข้องทางเทคนิคตามวรรคก่อนเกิดขึ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
กำหนดเวลาการทำรายการผ่านระบบ @ccess ให้มีผลในวันที่ทำรายการ
  - ซื้อหน่วยลงทุน ภายใน 12:00 หรือ 13:00 หรือ 15:30 น.
  - ขายหน่วยลงทุน* ภายใน 12:00 หรือ 13:00 หรือ 14:30 หรือ 15:30 น.
  - สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน* ภายใน 12:00 หรือ 13:00 หรือ 14:30 หรือ 15:30 น.
  - ยกเลิก/แก้ไขคำสั่ง* ภายใน 12:00 หรือ 13:00 หรือ 14:30 หรือ 15:30 น.
  *กรุณาศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฯ  
ทั้งนี้ การทำรายการเกินกำหนดเวลาดังกล่าว และการทำรายการในวันหยุด จะเป็นรายการที่มีผลในวันทำการถัดไป

Ayfaccess Manual guide     Ayfaccess Manual guide     Ayfaccess Manual guide     Prospectus guide     RMF Investment manual     SSF Investment manual     TESG Investment manual     Check Fund
ข้าพเจ้าได้ศึกษาหนังสือชี้ชวน ความเสี่ยง ผลตอบแทน ข้อมูลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน และคำเตือนทั้งหมดแล้ว
ในกรณีที่ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม ข้าพเจ้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุุนของกองทุนแล้ว

หากท่านต้องการใช้บริการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ EM@ccess Online (PVD)
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
  โทร: +66(0) 2657-5757  
  แฟกซ์: +66(0) 2657-5777 อีเมล์: krungsriasset.clientservice@krungsri.com
 คำเตือน