Get a Quoted

"ไม่ว่าคุณจะรู้จักทฤษฎีหรือวิธีการออมดีมากมายแค่ไหนก็ตาม
แต่ตราบใดที่คุณยังไม่ได้เริ่มลงมือออม ความรู้ที่มีก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย"
 
-คัมภีร์การเงิน-