แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน (Member Risk Profile)

ระบุรหัสสมาชิก และเลขที่บัตรประชาชน เพื่อดึงข้อมูลขึ้นมาแก้ไข
รหัสสมาชิก เลขที่บัตรประชาชน

วันที่ Ref.Code
ชื่อ * นามสกุล * เลขที่บัตรประชาชน*  
รหัสพนักงาน บริษัท * ฝ่าย 
รหัสสมาชิก * กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ * ซึ่งจดทะเบียนแล้ว


การจัดทำ “แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน” (Member Risk Profile)
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจ
เลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อย่างเหมาะสม


อายุหรือระยะเวลาลงทุน
1. ท่านจะเกษียณอายุเมื่อไหร่ 7. ท่านมีประสบการณ์ลงทุนอะไรบ้าง


สถานภาพทางการเงิน
2. ปัจจุบันท่านมีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน รวมเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้ต่อเดือน 8. ทัศนคติในการลงทุนของท่าน


3. หากท่านออกจากงานวันนี้ เงินออมที่ท่านมีอยู่จะรองรับค่าใช้จ่ายได้นานแค่ไหน 9. เป้าหมายการลงทุนของท่านเป็นอย่างไร


4. จำนวนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ ปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของทรัพย์สินทั้งสิ้นของท่าน 10. ท่านคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงในระดับใดต่อปี


5. หากท่านต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากเกษียณอายุแล้ว ท่านจะหาเงินค่ารักษาพยาบาลจากไหน สำหรับการลงทุนในนโยบายการลงทุนต่างประเทศ ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้าน อัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่
ความเข้าใจในการลงทุนและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง
6. ท่านรู้จักการลงทุนอะไรบ้างสำหรับเจ้าหน้าที่
ผลรวมคะแนน
ความสามารถในการรับความเสี่ยง FX
แนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน สมาชิกสามารถนำผลคะแนนรวม
มาพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนที่เหมาะสมดังนี้
เลือกคำตอบ ก) = 1 คะแนน, เลือกคำตอบ ข) = 2 คะแนน, เลือกคำตอบ ค) = 3 คะแนน, เลือกคำตอบ ง) = 4 คะแนน

คะแนนรวม ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ความเหมาะสมของการลงทุน
10-16 ต่ำ หุ้นและทองคำ <= 10%
17-22 ค่อนข้างต่ำ หุ้นและทองคำ <= 30%
23-28 ปานกลาง หุ้นและทองคำ <= 50%
29-34 ค่อนข้างสูง หุ้นและทองคำ <= 70%
35-40 สูง ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสัดส่วน
หมายเหตุ :ตารางข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนของท่านเท่านั้นมิได้เป็นสิ่งยืนยันว่านโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับท่านทุกประการทั้งนี้ ท่านต้องศึกษา ข้อมูลจากปัจจัยอื่นๆประกอบเพิ่มเติมด้วย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขแนบท้าย "แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน"
1. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ข้าพเจ้ามีหน้าที่จะต้องทบทวนข้อมูลใน "แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน" ให้เป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทจัดการกำหนดรวมถึงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย
2. ในกรณีที่ครบรอบระยะเวลาการทบทวนข้อมูลใน "แบบประมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน" หากบริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูล ในแบบประเมินในรอบใหม่จากข้าพเจ้าภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการถือเอาข้อมูลของข้าพเจ้าที่ปรากฏตาม "แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุน" ครั้งล่าสุดเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า โดยมีผลใช้ได้จนถึงเวลาที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน / แผนการลงทุนใหม่แล้ว
3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าวทั้งหมดด้วยตนเอง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อสมาชิก .................................................................
( )
วันที่
..................................................
Ref.Code: