บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2657 5757 | email krungsriasset.clientservice@krungsri.com | www.krungsriasset.com